Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.,  λειτουργεί ως  κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης των Α.μεΑ.  με σκοπό την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.μεΑ. για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους.

Παράλληλα έχουν την δυνατότητα με τη βοήθεια και των νοσηλευτών αλλά και των υπόλοιπων επιστημόνων να δημιουργήσουν το είδος και τον τρόπο της υποστήριξης που είναι κατάλληλη για εκείνους, ανάλογα με τις ανάγκες τους, γεγονός που  βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους μέσα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης αλλά και στην μετέπειτα προσωπική κατοικία τους. 

Συνεργασία με την οικογένεια
Οι γονείς και η οικογένεια των ενοίκων συμμετέχουν στη διαδικασία επανένταξης και αποκατάστασης. Η συνεργασία και στήριξη της οικογένειας είναι συστηματική και οργανωμένη από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης.
Ενδεικτικά τους παρέχεται:
  1. Ειδική Συμβουλευτική Παρέμβαση που στόχο θα έχει: α) την αποσαφήνιση των προσωπικών-κοινωνικών καταστάσεων και των διλημμάτων και των δυνατοτήτων που εμπλέκονται σε αυτές. β) τη διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης προσωπικών προβλημάτων και κοινωνικών σχέσεων ανισότητας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο κοινωνικοποιητικές διαδικασίες και πρακτικές με βάση τους ρόλους των φύλων μπορεί να αναπαράγουν και να διαιωνίζουν μια κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. γ) τη βοήθεια στην αναγνώριση δυνατών επιλογών και στη λήψη αποφάσεων, με εντοπισμό και συζήτηση των πιθανών κινδύνων και επιπτώσεων στη ζωή των ατόμων με αναπηρία από τις αποφάσεις και τις αλλαγές αυτές. Επίσης, η υποστήριξη νέων πρακτικών και συμπεριφορών που ενδεχομένως αίρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. δ) την υποστήριξη στην έκφραση «αρνητικών» συναισθημάτων (π.χ. θυμού, οργής, ματαίωσης κλπ.) προς άτομα, θεσμούς, κοινωνικές σχέσεις που αντιμετωπίζουν το άτομο με αναπηρία ως θύμα. ε) την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, της προσωπικής αξίας και του αυτοσεβασμού της συμβουλευόμενης και συνεπακόλουθα της αξίωσης για μια ισότιμη σχέση στην προσωπική και κοινωνική της ζωή. στ)την υποστήριξη της κοινωνικής δικτύωσης και πληροφόρησης του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, στην καλύτερη περίπτωση με στόχο την ανάληψη δράσης από το ίδιο το άτομο για την αλλαγή των πρακτικών διάκρισης, ανισότητας και αποκλεισμού στους χώρους που ζει ή/και εργάζεται (π.χ.ζευγάρι, οικογένεια, εργασία, ψυχαγωγία κλπ.).
  2. Εμψύχωση, παρακίνηση, ενθάρρυνση και προτροπή έτσι ώστε να δοκιμάζουν νέους ή εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των κοινωνικών συνθηκών ή και να υιοθετήσουν νέους ρόλους προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και τα απαιτούμενα μέσα για την κάλυψη των αναγκών τους  .
  3. Τεχνικές Επικοινωνίας –έτσι ώστε τα Άτομα με Αναπηρία και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους να αναπτύξουν δεξιότητες για την λύση των προβλημάτων επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας ή και συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση και εξεύρεσης εργασίας, συνεργασίας με δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.) καθώς και ιδιώτες ( π.χ. καταστήματα με ορθοπεδικά είδη κ.τ.λ.) .
  4. Συμβουλευτική γονέων σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με στόχο την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ίδιου του ατόμου με αναπηρία καθώς και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος , η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις. Επίσης, γίνεται εκτενή ενημέρωση των οικογενειών και συζήτηση μαζί τους γύρω από το θέμα της αποκτηθείσας αναπηρίας, τους τρόπους αντιμετώπισης της όλης κατάστασης που καλούνται να αντιμετωπίσουν, την σωστή συνεργασία τους με το προσωπικό και τους υπόλοιπους ενοίκους με στόχο την σωστή από – ιδρυματοποίηση του μέλους τους με αναπηρία.
 
Συνεργασία με την Κοινότητα
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, για την καλύτερη προβολή των υπηρεσιών που παρέχει, συμμετάσχει σε ενέργειες δημοσιότητας και προβολής, σε ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και συνεργάζεται με φορείς και εθελοντές.
Αναλυτικότερα το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης:
  • Διαθέτει έντυπα με τις υπηρεσίες της, για προβολή και ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη κοινότητα
  • Λειτουργεί γραμματεία για την υποδοχή και γενική ενημέρωση για τις υπηρεσίες της
  • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις της κοινότητας (π.χ πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις κ.λ.π.)
  • Διαθέτει δίκτυο εθελοντών τους οποίους θα αξιοποιεί για την καλύτερη λειτουργία της
  • Συνεργάζεται με άλλους φορείς για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
  • Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς φορείς
 
 
Συνεργασία με Εξειδικευμένους φορείς
Εκτός από τα προγράμματα που πραγματοποιούνται από το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, οι ένοικοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης αλλά και ψυχαγωγίας με επιστημονικό προσωπικό  από εξειδικευμένους φορείς, όπως η σχολή Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. (κατεύθυνση Κοινωνικών Λειτουργών) αλλά και το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ (κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής), με τους οποίους ο Σύλλογος θα υπογράψει σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας.
Εθελοντισμός
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης εθελοντών αλλά και προγράμματα εθελοντών, τα οποία έχουν ως στόχο την ενεργή υποστήριξη στην αποσυλοποίηση και την κοινωνικοποίηση των ενοίκων, μέσω προγραμμάτων διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων τους, συνοδείας σε εξόδους, εκδηλώσεις και εκδρομές.
 
Το επιστημονικό προσωπικό διευκολύνει το έργο του εθελοντή  ενημερώνοντας τον  για το πρόγραμμα και το ιστορικό του ενοίκου με τον οποίον συνεργάζεται. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα το επιστημονικό προσωπικό συνεργάζεται με τον εθελοντή, ώστε αυτός να τηρεί το συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας, να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του φορέα, να σέβονται τη γνώμη του και να τον υποκινούν να λαμβάνει μέρος στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της κατοικίας.