Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας –με κινητικές αναπηρίες
Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ»”

 
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας
 
Ο Κανονισμός αποτυπώνει το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας “Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. (εφεξής Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.) που ιδρύονται και λειτουργούν από φορείς με ειδική άδεια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας προκειμένου να επιτευχθούν η ομαλή, αρμονική και δημιουργική συνεργασίας μεταξύ των ωφελουμένων, με το προσωπικό και τη διοίκηση του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων “ΠΕΡΠΑΤΩ”.
 
Ειδικότεροι στόχοι του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.,  είναι:
-       να καθορίσει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του
-       να θέσει τους κανόνες παραμονής των ωφελούμενων
-       να καθορίσει τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών
-       να αποσαφηνίσει τους ρόλους και αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις
του προσωπικού, όπως επίσης τον αριθμό και τις θέσεις – ειδικότητες
-       να προσδιορίσει τα κριτήρια ένταξης ωφελούμενων.
 
Άρθρο 2
Φορέας ίδρυσης και λειτουργίας – Νομικό καθεστώς
 
Φορέας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. είναι ο Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»,  νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος από το 2003 στο Εθνικό μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, κατέχει  την ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 
Η οργανωτική διάρθρωση του Φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα:
α. Τακτική Διοίκηση του Φορέα είναι
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιo
 2. Η Γενική Συνέλευση
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
 
τα οποία αποτελούν τα αρμόδια όργανα που έχουν τη συνολική ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας της δομής. Η σύνθεση τους, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται στο ισχύον καταστατικό και στις τροποποίησης του. 
β. Υπεύθυνοι
 1. Διοικητικός Διευθυντής
 2. Επιστημονικός Διευθυντής (Υπεύθυνος Ιατρός)
 3. Προσωπικό Υποστήριξης
 4. Συνεργάτες
γ. Λοιπό προσωπικό
 1.  Διοικητικό Προσωπικό
 2.  Βοηθητικό προσωπικό
Άρθρο 3
Βασικές Αρχές
 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης για Άτομα με κινητικές Αναπηρίες θα λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης, αποθεραπείας και αποκατάστασης των Α.μεΑ. με σκοπό την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.μεΑ. για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους. Επιπλέον, το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ αποσκοπεί στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας των ωφελούμενων και στην προαγωγή της προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησής τους.
 
Άρθρο 4
Στόχοι του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
Η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., παρ' όλο που εξατομικεύεται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, εντάσσεται στο σύστημα υποστηριζόμενης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, αποσκοπώντας:
 • στην προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού των Α.μεΑ.
 • στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
 • στην ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα
 • στη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ωφελουμένων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου
 • στην πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ατόμων με αναπηρίες 
 • στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και στην παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη
 • στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων
 • στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή  διαμονή των ωφελουμένων, όπου ο  καθένας θα έχει τον προσωπικό του χώρο
 • στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή,
 • στην ιατρική φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του,
 • στην κατάλληλη ψυχαγωγία και τη συμμετοχή κάθε ωφελουμένου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του,
 • στην εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ωφελούμενου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης με άλλους,
 • στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα κοινωνικής φροντίδας,
 • στην ενδυνάμωση της εθελοντικής συμμετοχής.
 
 
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Φορέα
 
1. Ο Φορέας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων “ΠΕΡΠΑΤΩ”, οφείλει να παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες τους, σε συνεχή βάση. Ειδικότερα πρέπει να εξασφαλίζει:
-  Υγιεινή και ασφαλή διαμονή. Ο Φορέας μεριμνά για τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας των ωφελουμένων. Οι χώροι της δομής πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές κτιρίων σε θέματα πυρασφάλειας, αντισεισμικής προστασίας, ασφάλειας εγκαταστάσεων, προσβασιμότητας, καθώς και πρόληψης κινδύνων. Ο Φορέας μεριμνά ώστε να διατηρούνται διαρκώς σε υψηλό επίπεδο τα στάνταρ ατομικής υγιεινής και προσωπικής καθαριότητας. Προωθείται πάντα η μεγαλύτερη δυνατή αυτενέργεια των ωφελουμένων. 
-  Άνετη διαμονή. Κάθε ωφελούμενος έχει το δικό του προσωπικό χώρο - δωμάτιο, είναι επιτρεπτή η συγκατοίκηση ωφελουμένων σε ένα δωμάτιο με τη σύμφωνη γνώμη/συναίνεση των ίδιων ή των γονέων-κηδεμόνων του. Η αίσθηση ιδιωτικότητας πρέπει να είναι επαρκής, τόσο σε σχέση με τον προσωπικό χώρο όσο και με τις τουαλέτες και των μπάνιων- WC. Οι ωφελούμενοι πρέπει να μπορούν να κλειδώνουν τις πόρτες τους, ωστόσο το προσωπικό χρειάζεται να είναι σε θέση να ανοίγει τις πόρτες σε περίπτωση ανάγκης.
-  Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με φαγητό που παρασκευάζεται στην δομή ή catering. Προωθείται η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των υποστηριζόμενων στην παρασκευή του φαγητού.
-  Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα των ωφελουμένων, την παροχή και καταγραφή οποιασδήποτε απαιτούμενης φαρμακευτικής αγωγής.
-  Μέριμνα για την εισαγωγή των ωφελουμένων σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον παραστεί ανάγκη.
-  Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και τη συμμετοχή των ωφελούμενων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
-  Διαρκή φροντίδα αγωγής και εκπαίδευσης για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελουμένων, ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
-  Συνεπή και συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της απασχόλησης κάθε ωφελούμενου ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση των εκατέρωθεν παρεμβάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της παρεχόμενης αγωγής ή εκπαίδευσης.
-  Μέριμνα σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της εργασίας κάθε ωφελούμενου για την ασφαλή μετάβαση και επιστροφή στον και από τον χώρο εργασίας τους.
 
2. Ο Φορέας υποχρεούται να υπερασπίζει την ιδιωτικότητα των ωφελούμενων και να προάγει την προσωπική ολοκλήρωση και κοινωνικοποίησή τους. Επίσης, υποχρεούται να ενημερώνει τις οικογένειες ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελουμένων αναφορικά με την εξέλιξη τους στη δομή και να επιζητά τη συνεργασία τους. Για το σκοπό αυτό οργανώνονται συναντήσεις ενημέρωσης, αξιολόγησης και ανταλλαγής απόψεων τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αλλά και όποτε παρίσταται ανάγκη. Στις συναντήσεις αυτές είναι παρόντες και συμμετέχουν ο ωφελούμενος και τα μέλη της οικογένειας του ή δικαστικοί συμπαραστάτες τους.
 
3. Ο Φορέας προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας  που συνδέονται και υποστηρίζουν τον ωφελούμενο, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμβατότητα και συνέχεια των διαφορετικών παρεμβάσεων.
 
4. Ο Φορέας διατηρεί Ατομικό Φάκελο για κάθε ωφελούμενο του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. Ο Φάκελος παραμένει στη δομή και περιέχει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Πλάνο), μια εκτενέστερη και λεπτομερέστερη περιγραφή του ατόμου, τηλέφωνα επικοινωνίας συγγενών ή φιλικών προσώπων, ένα έντυπο καταγραφής οποιασδήποτε παρεχόμενης φαρμακευτικής αγωγής, τα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ωφελούμενοι κατά την εισαγωγή τους και κατά την αποχώρηση τους από την δομή καθώς επίσης και ένα έντυπο παρατήρησης της καθημερινότητας του υποστηριζόμενου το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά από το Προσωπικό Υποστήριξης. Κάθε ωφελούμενος έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον Ατομικό του φάκελο.
Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης σχεδιάζεται από τον Φορέα για κάθε ωφελούμενο σε άμεση συνεργασία με τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες, εξειδικεύοντας τη φύση της υποστήριξης και τους προσωπικούς στόχους εξέλιξης που το άτομο επιθυμεί και έχει ανάγκη.
 
5. Στην δομή με ευθύνη του Επιστημονικού Διευθυντή τηρούνται ιατρικά αρχεία και φάκελοι των ωφελουμένων (για μία 10ετία) και περιέχουν:
 • Αλφαβητικός κατάλογος ωφελουμένων με  τα στοιχεία του ωφελουμένου, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο και τη διεύθυνσή του
 • Αντίγραφο των φύλλων νοσηλείας του και την πρωτογενή διάγνωση.
 • Εργαστηριακές και τυχόν κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας συγγενών ή φιλικών προσώπων
 • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ωφελούμενων
 • 'Έκθεση της πορείας της κατάστασης της υγείας του ασθενούς υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο ιατρό.
 • Ημερολόγιο συμβάντων της δομής
 • Βιβλίο αναφοράς όπου καταχωρούνται παρατηρήσεις σχετικά με ειδικά προβλήματα και τη συμπεριφορά και πρόοδο των ωφελουμένων ανά βάρδια
 • Κατάσταση παρουσίας προσωπικού
 • Βιβλίο επισκεπτών.
 
Άρθρο 6
Δικαίωμα και διαδικασία ένταξης στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ
 
1. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη,  χρήζουν υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης  και πληρούν τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει εκάστοτε.
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. δεν μπορούν να γίνουν δεκτά άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, όπως και άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.
 
2. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι γίνονται δεκτοί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.  με την ακόλουθη διαδικασία:
 
α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του ή τους συμπαραστάτες του, η οποία συνοδεύεται από:
· Φωτοτυπία με στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
· Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
·  Πρόσφατη φωτογραφία
·  Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας)
 
β. Έγγραφή της αίτησης στο Πρωτόκολλο του Φορέα και έλεγχος της τήρησης των τυπικών κριτηρίων από υπεύθυνο στέλεχος.
 
γ. Παραπομπή του ενδιαφερόμενου για αξιολόγηση από Διεπιστημονική Ομάδα του Φορέα (Επιστημονικός Διευθυντής, Γυμναστής με ειδικότητα στην ειδική αγωγή,  εργοθεραπευτής , κοινωνική λειτουργός με μετεκπαίδευση στην Κοινωνική Ψυχιατρική, νοσηλευτές) με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
 
δ. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Φορέα, με κατάλληλα αξιολογικά εργαλεία.
 
ε. Σύνταξη έκθεσης της Διεπιστημονικής Ομάδας προς το Όργανο Διοίκησης του Φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
στ. Απόφαση του Οργάνου της Διοίκησης για την ένταξη και τους όρους παραμονής των ωφελούμενων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
ζ. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ωφελούμενο και ενημέρωση για τους όρους που διέπουν τη παραμονή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., οι οποίοι δεσμεύουν τόσο το Φορέα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και διασφάλιση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, όσο και τον ίδιο για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η παραμονή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και την ανάγκη συμμετοχής στα προγράμματα και τις δραστηριότητες του,  τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του.
 
η. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ωφελούμενου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. Κατά την περίοδο ένταξης του ωφελούμενου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. εφαρμόζεται ένα «στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής του», μέσω οργανωμένων και συντονισμένων συνεργασιών και συναντήσεων με το προσωπικό και τους υπόλοιπους ωφελούμενους, με σκοπό την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον παραμονής του. Κατά την περίοδο αυτή, ο ωφελούμενος πληροφορείται λεπτομερώς και με απόλυτη σαφήνεια τους όρους που διέπουν τη παραμονή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., καθώς και για τις εγκαταστάσεις και τις ανέσεις οι οποίες θα του παρασχεθούν.
 
θ. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
ι. Υπογραφή «Συμβολαίου». Με τον υποψήφιο ένοικο, συνάπτεται συμφωνία ένταξης («συμβόλαιο») στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ωφελούμενων της δομής π.χ. σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λήψη φαρμάκων, τη συνεργασία με το προσωπικό, τις υποχρεώσεις ατομικής υγιεινής και εμφάνισης, τη συμμετοχή στην καθαριότητα των χώρων, τα ωράρια. Επίσης, με το «Συμβόλαιο» αυτό ο ωφελούμενος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του. Η ένταξη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.. γίνεται µόνο εφόσον υπογραφεί και από τα δύο μέρη το σχετικό Συμβόλαιο.
 
Άρθρο 7
Αποχώρηση ωφελούμενων
 
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αποχωρήσουν από το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, οικειοθελώς, όποτε θελήσουν οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους και όποτε το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κρίνει ότι είναι πλέον ικανοί να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο περιβάλλον της προσωπικής τους κατοικίας.
 
Άρθρο 8
Δικαιώματα ωφελουμένων
 
α. Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα σε εξατομικευμένη φροντίδα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις αξίες του ατόμου.
 
β. Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, με εξασφάλιση της «πληροφορημένης συναίνεσης» (informed consent).
 
γ. Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας παρέχονται στους ωφελούμενους ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή, τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, το ποινικό μητρώο και την κατάσταση υγείας τους.
 
δ. Η δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς διαμονής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. αποτελεί βασική εκδήλωση σεβασμού προς τους ωφελούμενους. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος παραμονής, όπως η ασφάλεια, η επάρκεια χώρου και φωτισμού, η επάρκεια θέρμανσης και εξαερισμού, η εξατομικευμένη επίπλωση, ο εξατομικευμένος ιματισμός και η διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικού χώρου παραμονής.
 
ε. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των ωφελουμένων, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και περιλαμβάνει τη δυνατότητα των ωφελουμένων να παραμένουν μόνοι όταν το επιθυμούν, να κλειδώνουν τα ντουλάπια, το δωμάτιο και το μπάνιο, να συναντούν ιδιαιτέρως τους επισκέπτες τους και να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία.
 
στ. Οι  ωφελούμενοι  δικαιούνται  να απολαμβάνουν  τη  δυνατότητα  ελεύθερης  επιλογής  και αυτοδιαχείρισης των θεμάτων της προσωπικής καθημερινής τους ζωής, ανάλογα με το εξατομικευμένο πρόγραμμά τους. Ενδεικτικά, τέτοια θέματα είναι δυνατόν να αφορούν τη διατροφή, την ιατρική περίθαλψη, την ψυχολογική υποστήριξη, τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των οικοσκευών του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., τις συναναστροφές και σχέσεις με άλλα άτομα, την ψυχαγωγία και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου με σεβασμό των κανόνων λειτουργίας της δομής.
 
ζ. Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν δική τους ομάδα όπου μπορούν να συζητούν θέματα που τους απασχολούν. Τα στελέχη του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. έχουν υποχρέωση να στηρίξουν, να ενισχύσουν και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση που είναι απαραίτητη ή που θα τους ζητηθεί, για την ομαλή λειτουργία αυτής της ομάδας.
 
η. Οι ωφελούμενοι και οι οικείοι τους έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες και έγγραφα που τους αφορούν και το δικαίωμα υποβολής παραπόνων για οποιονδήποτε λόγο που απορρέει από τη παραμονή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
θ. Το ιατρικό απόρρητο και η διακριτικότητα κατά τη διαχείριση των πληροφοριών πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
 
ι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κάθε μορφής σωματικής  και λεκτικής  βίας προς τους ωφελούμενους.
 
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ωφελουμένων
 
α. Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
β. Υποχρεούνται να φέρονται με ευγένεια προς τους λοιπούς ωφελούμενους και τα μέλη του Προσωπικού  υποστήριξης.
 
γ. Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση, σωματική, συναισθηματική ή σεξουαλική, των άλλων ωφελούμενων ή μελών του προσωπικού, καθώς και οποιαδήποτε μορφή βίαιης συμπεριφοράς.
 
δ. Οι προσωπικές δραστηριότητες των ωφελούμενων δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα άλλων ωφελούμενων ή μελών του προσωπικού.
 
ε. Οι ωφελούμενοι πρέπει να σέβονται και να τηρούν τους όρους του «συμβολαίου» παραμονής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. για τους οποίους έχουν ενημερωθεί και έχουν υπογράψει.
 
στ. Οι ωφελούμενοι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την ατομική υγιεινή και εμφάνισή τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.
 
ζ. Οι ωφελούμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες που αφορούν στην ένταξη και λειτουργία της στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. (αίτηση, αξιολόγηση, συμβόλαιο).
 
η. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κάθε μορφής σωματικής  και λεκτικής  βίας από τους ωφελούμενους.
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ωφελουμένων προς τις υποχρεώσεις τους, ο Διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. απευθύνει συστάσεις και επισημαίνει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις.
 
Άρθρο 10
Παρεχόμενες υπηρεσίες
 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης θα λειτουργεί βάσει καθημερινού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ωφελουμένων με σκοπό την αποθεραπεία -αποκατάσταση των την μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, την εξασφάλιση ποιότητας ζωής για κάθε ωφελούμενο αλλά και την επανένταξη και κοινωνικοποίηση τους, όπως και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα αυτό θα διαρθρώνεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν τους ωφελούμενους, ατομικά (βάσει ατομικού σχεδίου δράσης) ή ομαδικά και θα λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης.
Ενδεικτικά οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται για την επίτευξη των στόχων είναι:
- Ατομικές δραστηριότητες
- Ομαδικές δραστηριότητες
-  Συνεργασία με την οικογένεια
-  Συνεργασία με την Κοινότητα
-  Συνεργασία με Εξειδικευμένους φορείς
-  Εθελοντικό πρόγραμμα
 
Άρθρο 11
Προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
Ι) Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. καθορίζονται οι ακόλουθες κατ’ ελάχιστον θέσεις:
 
Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
 
Α. Υπεύθυνοι
1. Διοικητικός Διευθυντής
Ο Διοικητικός Διευθυντής ασκεί τη διοίκηση και έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και του συντονισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. Ορίζει το Προσωπικό Υποστήριξης που θα απασχολείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., ρυθμίζει τον χρόνο και τη φύση της απασχολήσεώς του. Ο Διευθυντής, πέραν των διευθυντικών καθηκόντων του, μπορεί να είναι και μέλος του Προσωπικού Υποστήριξης.
Ο Διοικητικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
α. να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ των κλάδων των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή άλλων σπουδών κατάλληλων για τη θέση αυτή (π.χ. Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ, Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΑΤΕΙ, Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ΑΤΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ ή άλλων συναφών κλάδων)
β. να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή είναι απαραίτητη
γ. οι άνδρες να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
δ. να διαθέτει εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
ε. να διαθέτει καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
στ. να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ.
 
2. Επιστημονικός Διευθυντής (Υπεύθυνος Ιατρός)
Ο Επιστημονικός Διευθυντής (Υπεύθυνος Ιατρός) ασκεί την επιστημονική  διοίκηση της δομής.  Κατανέμει την εργασία στο ιατρικό, παραιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, συντονίζει τη θεραπεία των ωφελουμένων και κανονίζει γενικά την φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή. Ο Επιστημονικός Διευθυντής, πέραν των διευθυντικών καθηκόντων του, μπορεί να είναι και μέλος του Προσωπικού Υποστήριξης.
Ο Επιστημονικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
α. να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων των ανθρωπιστικών σπουδών με ειδικότητα φυσιάτρου ή ελλείψει τούτου ορθοπεδικού ή νευρολόγου.
β. να διαθέτει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
γ. να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο της Περιφέρειας ΑΜΘ
γ. οι άνδρες να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
δ. να διαθέτει εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών φροντίδας
ε. να διαθέτει καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
στ. να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ.
 
2. Προσωπικό Υποστήριξης
Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους ωφελούμενους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη παραμονή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και φροντίζει για την υλοποίηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 υποχρεώσεων του Φορέα.
Ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού ποικίλει ανάλογα με το  βαθμό αυτονομίας και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων.
Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πλήρη ή μερική απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός και η θέση του Προσωπικού Υποστήριξης καλύπτουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
 •   2 Νοσηλευτές /τριες πλήρους απασχόλησης
 •   1 Γυμναστής με ειδικότητα στην ειδική αγωγή πλήρους απασχόλησης 
 •   1 Εργοθεραπευτής πλήρους απασχόλησης
 •   1 Κοινωνική λειτουργός (με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ψυχιατρική) πλήρους απασχόλησης
Η ελάχιστη σύνθεση του προσωπικού μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης του Φορέα ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες (με προσθήκη νέων θέσεων εργασίας) και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον του ζητηθεί και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. 
β. να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή είναι απαραίτητη
γ. οι άνδρες να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. μπορούν να επιλέγονται ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης.
 
3. Συνεργάτες
Κάθε φορά που για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. απαιτείται συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ως εξωτερικοί συνεργάτες,  ο Φορέας τους επιλέγει σε συνεργασία και με σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών.
Κατηγορίες Ειδικών επιστημόνων (ελάχιστες) :
 •   Ειδικός/ Γενικός Ιατρός
 •   Φυσικοθεραπευτής
 
 
Β. Λοιπό προσωπικό
 
 1. Διοικητικό Προσωπικό
Για την γραμματειακή αλλά και λογιστική υποστήριξη του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ  απαιτείται η πρόσληψη ενός (1) τουλάχιστον ατόμου πλήρους απασχόλησης.
Η ελάχιστη σύνθεση του προσωπικού μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης του Φορέα ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες (με προσθήκη νέων θέσεων εργασίας) και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον ζητηθεί και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών, με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοικητικού-Οικονομικού  
β. να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή είναι απαραίτητη
 
 
 1.  Βοηθητικό προσωπικό
Για την λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. απαιτείται η πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες (με προσθήκη νέων θέσεων εργασίας).
Ελάχιστο βοηθητικό προσωπικό αποτελεί η παρακάτω κατηγορία:
 •   1 οδηγός (πλήρης απασχόληση)
 •   1 καθαρίστρια (εξωτερικός συνεργάτης)
 
Τα μέλη του Βοηθητικού Προσωπικού επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών, με τα ακόλουθα κριτήρια:
α. υποχρεωτική Εκπαίδευση 
β. πρόσθετα προσόντα ανάλογα με την φύση της θέσης εργασίας
γ. οι άνδρες να  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 
 
ΙΙ) Οι Διευθυντές, το Προσωπικό Υποστήριξης, το Διοικητικό Προσωπικό και το Βοηθητικό Προσωπικό  και οι Συνεργάτες, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Φορέα ανάλογα με τη φύση της εργασιακής τους σχέσης.
 
ΙΙ) Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Διοικητικό Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ».
 
 
Άρθρο 12
Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού
 
Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. είτε σε πλήρη ή μερική απασχόληση είτε ως επαγγελματίες προσωπικής φροντίδας που διαμένουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
Ενδεικτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.  προσδιορίζονται ως εξής:
1. Διοικητικός Διευθυντής:
Ο Διοικητικός Διευθυντής ασκεί τη διοίκηση και έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. Συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας Υποστήριξης (Προσωπικό Υποστήριξης) και συμμετέχει με εισηγήσεις στο αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Φορέα. Εκτός από την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων, μπορεί να είναι και μέλος του Προσωπικού Υποστήριξης.
Ειδικότερα, ο Διοικητικός Διευθυντής:
-    Συνεργάζεται αρμονικά με τη Διοίκηση του Φορέα και τον Επιστημονικό Διευθυντή, το προσωπικό που σχετίζεται με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
-    Ρυθμίζει, καθοδηγεί και επιβλέπει τον τρόπο και το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών του προσωπικού που απασχολείται του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., παρεμβαίνοντας εάν είναι απαραίτητο.
-    Εκπροσωπεί το του Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. στη Διοίκηση, στην οποία υποβάλλει δύο φορές τον χρόνο εκθέσεις που αφορούν τόσο την πρόοδο των ωφελούμενων όσο και τη γενικότερη πορεία της στέγης.
-     Συνεργάζεται με το Διοικητικό τμήμα για την εκπόνηση και τήρηση του προϋπολογισμού.
-     Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του προσωπικού και την αξιολόγηση του εφόσον του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
-     Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
-      Συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινότητας και συντονίζει τη δράση εθελοντών.
-      Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και κανονική τήρηση των ιατρικών Αρχείων και φακέλων των ασθενών, καθώς και για την πληρότητά τους
-     Εκδίδει οδηγίες πυρασφάλειας, τις οποίες αναρτά σε εμφανή σημεία των χώρων του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.  Οι οδηγίες αυτές σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν:  1. προληπτικά μέτρα: α) την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από εστίες πυρός, β) την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ηλεκτρικών ειδών (πρίζες- διακόπτες - καλώδια κλπ), γ) την ανάρτηση σε εμφανή σημεία των τηλεφώνων της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, των οδηγιών χρήσεως πυροσβεστήρων, του αριθμού τηλεφώνου κέντρου δηλητηριάσεων, δ) την εκπαίδευση του προσωπικού υποστήριξης στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, ε) τον περιοδικό έλεγχο της καταλληλότητας των πυροσβεστικών μέσων και την αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου τους σε κάθε πυροσβεστικό σημείο.
-    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από το Όργανο Διοίκησης του Φορέα.
 
2. Επιστημονικός Διευθυντής (Υπεύθυνος Ιατρός):
Ο Επιστημονικός Διευθυντής ασκεί την επιστημονική διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. Διευθύνει τις συναντήσεις της Ομάδας Υποστήριξης (Προσωπικό Υποστήριξης) και συμμετέχει με εισηγήσεις στο αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Φορέα. Εκτός από την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων, μπορεί να είναι και μέλος του Προσωπικού Υποστήριξης.
Ειδικότερα, ο Επιστημονικός Διευθυντής:
-   Είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης των ωφελουμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.
-   Κατανέμει την εργασία στο ιατρικό, παραιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, συντονίζει τη θεραπεία των ωφελουμένων και κανονίζει γενικά την φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή.
-    Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και κανονική τήρηση των ιατρικών Αρχείων και φακέλων των ασθενών, καθώς και για την πληρότητά τους.
-    Ρυθμίζει τον χρόνο και τη φύση της απασχόλησής του Προσωπικού και των Συνεργατών. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των βαρδιών και την τήρηση του ωραρίου από το σύνολο των εργαζομένων.
-    Συνεργάζεται αρμονικά με τη Διοίκηση του Φορέα, τον Διοικητικό Διευθυντή και το προσωπικό που σχετίζεται με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
-     Διαμορφώνει σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ατομικό σχέδιο δράσης για κάθε ένοικο, και εποπτεύει την τήρησή του.
-     Επιβλέπει τα ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα των ωφελούμενων και του προσωπικού.
-     Ρυθμίζει, καθοδηγεί και επιβλέπει τον τρόπο και το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών του προσωπικού που απασχολείται του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., παρεμβαίνοντας εάν είναι απαραίτητο.
-    Μεριμνά για την επικοινωνία με τους γονείς ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελούμενων  του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
-     Επιβλέπει για την τήρηση ενδεχόμενης φαρμακευτικής αγωγής των ωφελούμενων και μεριμνά για την παροχή ιατρικής φροντίδας, όποτε προκύψει ανάγκη.
-     Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του προσωπικού και την αξιολόγηση του εφόσον του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
-     Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού.
-     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από το Όργανο Διοίκησης του Φορέα.
2. Προσωπικό Υποστήριξης:
Το Προσωπικό Υποστήριξης παρέχει άμεσα στους ωφελούμενους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης και φροντίζει για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Φορέα.
Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης (μερική ή πλήρης) και η κατανομή του χρόνου αυτού καθορίζεται από τον Επιστημονικό Διευθυντή σύμφωνα με τις ανάγκες που συσχετίζονται με το βαθμό υποστήριξης και λειτουργικότητας των ατόμων που διαμένουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
Στα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης (εφ εξής “Ομάδα Υποστήριξης”) περιλαμβάνονται:
Υπεύθυνος Συντονιστής:
Ένα από τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης ασκεί  καθήκοντα Υπεύθυνου – Συντονιστή.
Ο Υπεύθυνος Συντονιστής μπορεί να ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Διευθυντή. Ασκεί και αυτός τα ίδια καθήκοντα με τα άλλα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης και  επιπλέον οργανώνει και συντονίζει τη παραμονή των ωφελουμένων στο Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. (οργανώνει το ωράριο των μελών − Συνεργατών της Ομάδας Υποστήριξης, διευθύνει τις συναντήσεις της Ομάδας Υποστήριξης, μεριμνά για την επικοινωνία με τους γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες, συνεργάζεται με τον Διοικητικό και Επιστημονικό Διευθυντή). Τα μέλη και οι συνεργάτες της Ομάδας Υποστήριξης αναφέρονται στον Υπεύθυνο Συντονιστή και ο Υπεύθυνος Συντονιστής αναφέρεται στον Επιστημονικό Διευθυντή.
 
Επιστημονικό προσωπικό (φροντιστές):
Το έργο των φροντιστών αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τους ωφελούμενους βάσει των αναγκών τους. Συγκεκριμένα:
-   Εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με την οργάνωση, προετοιμασία και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ
-   Συμβάλλουν στην εκπόνηση και υλοποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης κάθε ωφελούμενου με στόχο την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών του δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Υποβάλλουν ανά δίμηνο σχετικές εκθέσεις στον Επιστημονικό και Διοικητικό Διευθυντή.  
-    Ενημερώνουν καθημερινά το ημερολόγιο πρόγραμμα και το βιβλίο αναφοράς.
-     Συνεργάζονται με τους ωφελούμενους - και την γραμματεία - στη διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή
-    Συνεργάζονται με τους ωφελούμενους για θέματα που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή και καθαριότητα, καθώς και με τη τακτοποίηση του ρουχισμού και των προσωπικών τους ειδών. Εκπαιδεύουν τους ωφελούμενους στους αναφερόμενους τομείς, με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση τους.
-    Βοηθούν και συμβάλλουν στην οργάνωση και διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων εντός ή εκτός του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
-     Συνοδεύουν τους ωφελούμενους σε εξόδους ή εκδρομές, όπου είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.
-     Μεριμνούν για τη λήψη από τους ωφελούμενους πιθανής φαρμακευτικής αγωγής.
-     Ακολουθούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα.
-      Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού.
-      Ακολουθούν τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Συντονιστή.
-      Εκτελούν άλλα συναφή καθήκοντα που θα τους ανατεθούν από τον Επιστημονικό Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.
 
3. Διοικητικό Προσωπικό:
Γραμματεία:
-   Είναι υπεύθυνος/η για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους. Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συντονιστή καταρτίζει λίστα προμηθειών εβδομάδας για τις ποσότητες και τα είδη τροφίμων και την υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητικό Διευθυντή.
-   Είναι υπεύθυνος/η για την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή των ωφελούμενων.
-    Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και των δωματίων των ωφελούμενων.
-    Υποδέχεται τους επισκέπτες και φροντίζει για την ευχάριστη διαμονή τους
-    Υποστηρίζει τον Φορέα στην διοικητική και οικονομική διαχείριση του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ
 
Τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης υποχρεούται να συμμετέχουν στις ακόλουθες ομάδες:
 
Ομάδα προσωπικού: Σε αυτή συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ.. Πραγματοποιείται μία φορά ανά 15 ημέρες. Συντονίζεται από τον Διοικητικό Διευθυντή, ο οποίος καταρτίζει και την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Διευθυντή, σύμφωνα με αιτήματα/προτάσεις που έχει συλλέξει, και συζητούνται θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., οργανωτικά - διαχειριστικά ζητήματα, θέματα εσωτερικής λειτουργίας του χώρου, τα ατομικά σχέδια δράσης των ωφελουμένων κοκ. Εάν κριθεί αναγκαίο από τον Διοικητικό Διευθυντή μπορεί να συνέρχεται και συχνότερα.
 
Διεπιστημονική ομάδα προσωπικού: Συνέρχεται μία φορά τον μήνα και σε αυτή συμμετέχουν ο Επιστημονικός Διευθυντής, ο Υπεύθυνος Συντονιστής του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό (Γυμναστής με ειδικότητα στην ειδική αγωγή, εργοθεραπευτής, κοινωνική λειτουργός με μετεκπαίδευση στην Κοινωνική Ψυχιατρική, νοσηλευτές) Συντονίζεται από τον Επιστημονικό Διευθυντή σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του οργάνου Διοίκησης του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι καθορίζουν και την ημερήσια διάταξη. Σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν την οργάνωση και υλοποίηση των ατομικών σχεδίων δράσης, προβλήματα συμπεριφοράς ή προσαρμογής των ωφελουμένων , τη λειτουργία του, την εκπαίδευση επιμόρφωση προσωπικού, τις επαφές του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. με την κοινότητα κ.ά. Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συνέρχεται και συχνότερα. Ειδικότερα, η ομάδα συγκαλείται εξαιρετικά για σοβαρά ζητήματα, όπως πχ εάν προκύψει ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και τεθεί θέμα αποχώρησης ωφελούμενου.
 
Ομάδα εποπτείας: Πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα και σε αυτή συμμετέχουν το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και συντονίζεται από εξωτερικό επόπτη. Σε αυτήν συζητούνται θέματα σχέσεων ανάμεσα στο προσωπικό, θέματα δυναμικής ομάδων, ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις προσωπικού - ωφελουμένων κα.
 
Ομάδα προσωπικού - ωφελουμένων: Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και σε αυτή συμμετέχουν οι ωφελούμενοι και το προσωπικό της βάρδιας. Περιοδικά, μπορεί να λαμβάνει μέρος και ο Επιστημονικός Διευθυντής και ο Υπεύθυνος Συντονιστής. Συντονίζεται από μέλος του επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτή συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την παραμονή των ωφελούμενων  στην δομή. Με τη συμμετοχή τους στην Ομάδα, οι ωφελούμενοι καταθέτουν την άποψη τους για θέματα που τους αφορούν, συμμετέχουν στην λήψη σχετικών αποφάσεων, αποκτούν εμπειρία σε θέματα  αυτοσυνηγορίας και συμμετοχής σε διαδικασίες κοινωνικής ένταξης.
 
Άρθρο 13
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις εργαζομένων
Το προσωπικό εργάζεται σε βάρδιες, καθώς το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. λειτουργεί σε 16ωρη βάση, και το ωράριο είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως. Βασική αρχή στην κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας του προσωπικού είναι η ύπαρξη προσωπικού σε κάθε βάρδια, για τη διασφάλιση ζητημάτων ποιότητας αλλά και ασφάλειας των ωφελουμένων και εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ
Τα μέλη του προσωπικού ακολουθούν πιστά το ωράριο και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενημερώνουν έγκαιρα ώστε να υπάρξει αντικαταστάτης. Σε περίπτωση που επιθυμούν προγραμματισμένη άδεια απουσίας, οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς έγκαιρα και να λάβουν τη σχετική έγκριση από τον Επιστημονικό και Διοικητικό Διευθυντή.
Τα μέλη του προσωπικού εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, τηρώντας  τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ανακύπτουν ζητήματα σύγκρουσης με όσα έχουν συμφωνηθεί, ακολουθώντας την ιεραρχία, καταθέτουν γραπτώς το αίτημα/παράπονο στον Υπεύθυνο, ο οποίος αναλόγως του θέματος, το επιλύει ο ίδιος ή το παραπέμπει άμεσα στη Διοίκηση. Η αντιμετώπιση του θέματος και η σχετική απάντηση οφείλει να δίνεται στον εργαζόμενο σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 
Θέματα δεοντολογίας
²  Το προσωπικό πρέπει να επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ωφελούμενου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκεύματος, εθνικότητας, ιδεολογίας, κοινωνικό – οικονομικής κατάστασης και σεξουαλικού προσανατολισμού.
²  Το προσωπικό οφείλει να απευθύνεται στους ωφελούμενους με σεβασμό, ευγένεια και υπομονή.
²  Το προσωπικό διαφυλάσσει το απόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 
 
Άρθρο 14
 Ατομικό πρόγραμμα
 
Οι συνθήκες παραμονής των ωφελουμένων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ συντελούν στη δημιουργία ενός ήρεμου, ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό της ιδιωτικότητας των ωφελούμενων, καθώς και στη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής & αυτοδιαχείρισης των θεμάτων της καθημερινής τους ζωής.
Ως εκ τούτου το ατομικό τους πρόγραμμα διαμορφώνεται βάσει των δικών τους επιθυμιών σε συνεργασία με το προσωπικό.
 
Ενδεικτικές ατομικές δραστηριότητες ωφελούμενων:
 •  Αυτοεξυπηρέτηση
 •   Καθαριότητα χώρου
 •   Προετοιμασία φαγητού
 •   Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης,  με την βοήθεια ειδικών εργοθεραπευτικών  μεθόδων
 •   Συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης και αποθεραπείας
 •   Συμβουλευτική υποστήριξη των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των γονιών τους
 •   Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 •   Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.)
 
Άρθρο 15
Φαρμακευτική και ιατρική φροντίδα
 
Το προσωπικό υποστήριξης μεριμνά για τη λήψη από τους ωφελούμενους πιθανής φαρμακευτικής αγωγής και φροντίζει για την περιοδική ιατρική παρακολούθηση τους από τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες (νοσηλευτικά ιδρύματα, μονάδες υγείας οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης κλπ.). Επίσης, όταν η φυσική κατάσταση των ωφελούμενων απαιτεί ιδιαίτερη ιατρική ή/και φαρμακευτική φροντίδα που δεν μπορεί να παρασχεθεί εντός της δομής, το προσωπικό ενεργεί, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Συντονιστή, ώστε να μετακινηθεί/εισαχθεί ο/η ωφελούμενος στο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.
Σε περίπτωση που η κατάσταση του ωφελούμενου αποκτά χρονιότητα και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση (θεραπείες, εξοπλισμό, κλπ), τότε αναλόγως παραπέμπεται άμεσα στην αντίστοιχη μονάδα, ώστε να έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες θεραπείες.
 
Άρθρο 16
 Διευθέτηση κοινόχρηστων χώρων
 
Η διευθέτηση των κοινόχρηστων χώρων στοχεύει στην αξιοπρεπή διαμονή των ωφελούμενων, ενώ σέβεται τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για εύκολη πρόσβαση.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις που θα στιγματίζουν την δομή.
 
Άρθρο 17
 Θέματα ασφάλειας
 
Οι χώροι του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές κτιρίων σε θέματα πυρασφάλειας, αντισεισμικής προστασίας, ασφάλειας εγκαταστάσεων, προσβασιμότητας καθώς και πρόληψης κινδύνων για τους ωφελούμενους.
Ο φορέας διαθέτει πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση κρίσεων, είτε αυτές προκύπτουν από φυσικά αίτια (σεισμός, πυρκαγιά) είτε από άλλες αιτίες (σοβαρό πρόβλημα υγείας, φυγή ωφελούμενου, έντονο πρόβλημα συμπεριφοράς κα). Το σχέδιο εκπονείται από τον Διοικητικό Διευθυντή σε συνεργασία με την Ομάδα προσωπικού υποστήριξης, κοινοποιείται σε όλους, επικαιροποιείται και γίνονται περιοδικά ασκήσεις εφαρμογής του από το προσωπικό και τους ωφελούμενους.
Για την επίτευξη της ασφάλειας των ωφελουμένων και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ εξασφαλίζεται η απασχόληση ενός τουλάχιστον μέλους του προσωπικού σε κάθε βάρδια. Παράλληλα, προβλέπεται πάντοτε ένα δεύτερο άτομο σε ετοιμότητα, το οποίο καλείται τηλεφωνικά εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη και αφού ενημερωθεί ο υπεύθυνος. Η ετοιμότητα του δεύτερου ατόμου καθορίζεται από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας.
Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. επισκεπτών. Στην περίπτωση επισκέψεων, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των εργαζομένων.
Το προσωπικό οφείλει να εμποδίζει οποιαδήποτε τυχόν παρενόχληση, εκμετάλλευση, κακοποίηση ή παραμέληση των ωφελουμένων, απ' όπου κι αν αυτή προέρχεται.
 
 
Άρθρο 18
Σχέσεις με την Κοινότητα
 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., για την καλύτερη προβολή των υπηρεσιών που θα παρέχει, θα συμμετάσχει σε ενέργειες δημοσιότητας και προβολής, σε ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και θα συνεργαστεί με φορείς και εθελοντές.
Αναλυτικότερα το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης:
Θα διαθέτει έντυπα με τις υπηρεσίες της, για προβολή και ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη κοινότητα
 •   Θα λειτουργεί γραμματεία για την υποδοχή και γενική ενημέρωση για τις υπηρεσίες της
 •   Θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της κοινότητας (π.χ.  πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις  κλπ.)
 •  Θα διαθέτει δίκτυο εθελοντών τους οποίους θα αξιοποιεί για την καλύτερη λειτουργία της
 •   Θα συνεργάζεται με άλλους φορείς για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
 •  Θα συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς φορείς
 •  Θα δημιουργήσει ιστοσελίδα.
Άρθρο 19
Ισχύς και Τροποποίηση του παρόντος
 
Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων “ΠΕΡΠΑΤΩ” και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του.
 
 
Άρθρο 20
 
Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ. και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων “ΠΕΡΠΑΤΩ”.
 
 
 
Κομοτηνή, Μάιος 2012